Thông báo số 98/TB-SXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dựng

08/06/2017

Thông báo số 98/TB-SXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017"
Tải về máy: