.: TRANG CHỦ

Biên bản nghiệm thu hoàn thành

21/11/2017

Câu hỏi của bạn   Lê Văn Bình   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Hiện tại hầu hết các công trình đang triển khai thì việc nghiệm thu hoàn thành thực hiện theo Khoản 1, Điều 31, Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Như vậy thì công trình hoàn thành là có: - Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. - Thông báo của Sở Xây dựng về việc chấp thuận kết qua nghiệm thu hoàn thành của Chủ đầu tư. Đến đây là đủ điều kiện quyết toán. - Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. Việc này là trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quản lý tài sản… Nhưng nội dung hồ sơ khi Chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị sử dụng theo hướng dẫn Thông tư 26/2016/TT-BXD thì ở Phụ lục IV, mục 9 ghi là Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư. Vậy xin hỏi: Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng này có phải là Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Khoản 1, Điều 31, Nghị định 46/2015/NĐ-CP hay không, hay Chủ đầu tư sau khi nhận Thông báo của Sở Xây dựng về việc chấp thuận kết qua nghiệm thu hoàn thành của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư phải làm một Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng nữa rồi sau đó mới làm Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. Xin chân thành cảm ơn./.

Nội dung trả lời như sau :

Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ thì điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng trước hết công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định (Chủ đầu tư thực hiện) và phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư đối với các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Mặc khác, theo quy định tại Điểm c và Điểm d, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định như sau: Sau khi nhận được thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) đến cơ quan chuyên môn về xây dựng. Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng và báo cáo khắc phục các tồn tại (nếu có) của Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư. Sau đó Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng, kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản có xác nhận các bên tham gia. Do đó Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng không phải là biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Sau khi Cơ quan chuyên môn về xây dựng ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư mới tiến hành nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng và bàn giao công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, không thuộc trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Các câu hỏi khác::