.: TRANG CHỦ

Báo giá cống BTLT

02/11/2017

Câu hỏi của bạn   Dương Văn Tám   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Hiện nay trên địa bàn có báo giá 02 loại cống BTLT thiết kế theo 02 loại Tiêu chuẩn là 22TCN 18-79 và 22TCN 272-05. Trong đó Tiêu chuẩn 22TCN 18-79 đã được bãi bỏ và thay thế bởi 22TCN 272-05. Khi làm thiết kế thì một số Chủ dự án vẫn bắt dùng loại cống TK theo 22TCN 18-79 với lý do là giá tới chân công trường thấp hơn và Có trên thông báo giá. Vậy hỏi có đúng không ?

Nội dung trả lời như sau :

Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2003 của Bộ Giao thông Vận tải "Về việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng công trình giao thông" thì Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN 18-79 đã hết hiệu lực áp dụng. Việc ống cống bê tông ly tâm thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 18-79 có trên bảng giá VLXD hàng tháng của Tỉnh thì Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu đơn vị đăng ký giá vật liệu cung cấp hồ sơ để kiểm tra, điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành. Vậy Sở Xây dựng trả lời cho các đơn vị biết, thực hiện./.

Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên