.: TRANG CHỦ

Chi phí tư vấn thẩm tra.

26/10/2017

Câu hỏi của bạn   Tô Văn Thanh   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Kính gửi: Sở xây dựng Phú Yên Xin cho hỏi: Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế, kỹ thuật. Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán nằm tại khoản mục chi phí nào trong cơ cấu dự toán xây dựng, và hướng dẫn tại văn bản nào. Xin tư vấn giúp. Cảm ơn.

Nội dung trả lời như sau :

Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng" thì chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình (nếu có), chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán (nếu có) thuộc khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình./.

Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên