.: TRANG CHỦ

QUẢN LÝ NHÀ Ở RIÊNG LẺ TẠI NÔNG THÔN

20/10/2017

Câu hỏi của bạn   NGUYỄN MINH KHƯƠNG   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Tại hướng dẫn số 561 ngày 11/5/2017 của sở xây dựng hướng dẫn công tác cấp giấy phép xd và quản lý xd nhà ở riêng lẻ ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn này có nêu các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.Vậy cho tôi hỏi, các trường hợp miễn phép xd nhà ở riêng lẻ trên thì kg có chế tài nào quy định việc khống chế số tầng xây dựng và diện tích sàn hay sao? Nếu có thì kính nhờ sở nêu rõ việc quản lý nhà nước về vấn đề này. Xin cảm ơn!!!!

Nội dung trả lời như sau :

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ khoản 2, Điều 2, Quy định về cấp giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, được UBND Tỉnh ban hành tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 (trích): “Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn được miễn giấy phép xây dựng, nhưng phải phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn hoặc đồ án quy hoạch nông thôn mới được duyệt. UBND cấp xã, căn cứ quy hoạch được duyệt, có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng nhà ở nông thôn đảm bảo phù hợp quy hoạch; kịp thời báo cáo UBND cấp huyện giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn”. Như vậy, quy định về số tầng, khoảng lùi xây dựng, diện tích sàn tối đa tại đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn hoặc đồ án quy hoạch nông thôn mới được duyệt là căn cứ để các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thực hiện xây dựng. Trường hợp các đồ án quy hoạch chưa quy định cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch nêu trên thì UBND cấp xã kịp thời báo cáo UBND cấp huyện để xem xét giải quyết, han hành quy định cụ thể để làm căn cứ quản lý.

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên