.: TRANG CHỦ

SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁ NHÂN TƯ VẤN GIÁM SÁT

19/10/2017

Câu hỏi của bạn   NGUYỄN THIỆN GIAI   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Tôi xin hỏi về năng lực cá nhân trong hoạt động xây dựng về lĩnh vực tư vấn giám sát như sau: 1/ Tư vấn Giám sát trưởng: Là người có hợp đồng lao động dài hạn theo quy định, có chứng chỉ hành nghề XD phù hợp hay phải là cán bộ chủ chốt của đơn vị, người này phải được niêm yết tại danh sách cán bộ chủ chốt theo PL-04 trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của đơn vị đó mà Sở Xây dựng xác minh, chấp thuận (Đơn vị đã này đã được cấp CCNL hoạt động XD) ? Trong trường hợp thay đổi Giám sát trưởng (vì CCHN đã hết hiệu lực) thì Chủ đầu tư có cần gửi văn bản về việc thay đổi nhân sự giám sát trưởng đến Sở Xây dựng không ? 2/ Tư vấn Giám sát viên: Là người có chứng chỉ hành nghề phù hợp, hiện là cán bộ chủ chốt của một đơn vị thi công khác (đã đăng ký danh sách đơn vị thi công đó tại Sở Xây dựng) hoặc là người có hợp đồng lao động với đơn vị nhưng chưa đăng ký bổ sung nhân sự đến sở Xây dựng hoặc chưa có chứng chỉ hành nghề XD ? 3/ Vì cần xác minh thông tin cá nhân các nhân sự của nhà thầu Tư vấn giám sát thì Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu tư vấn cung cấp hợp đồng lao động của giám sát trưởng và giám sát viên không ? Xin cảm ơn Quý Cơ quan !

Nội dung trả lời như sau :

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Tại Khoản 2, Điều 155 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình (báo gồm giám sát trưởng và giám sát viên) phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Tại Phụ lục 4 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng" quy định: Mỗi cá nhân (bao gồm giám sát trưởng, giám sát viên) được tham gia hoạt động xây dựng với các tổ chức khác nhau nhưng chỉ thực hiện vai trò chủ chốt tại một tổ chức. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 121 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Đề nghị ông căn cứ các quy định trên để thực hiện./.

Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên