.: TRANG CHỦ

Cấp chứng chỉ hành nghề

19/10/2017

Câu hỏi của bạn   Trần Quang Đình Minh   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Tôi là kỹ sư xây dựng, thời gian hoạt động xây dựng là 8 năm, đã tham gia thiết kế hệ thống cấp thoát nước và cấp điện chiếu sáng công trình xây dựng. Vậy tôi có được sát hạch và cấp CCHN thiết kế cấp thoát nước, CCHN thiết kế điện công trình xây dựng không ? Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan !

Nội dung trả lời như sau :

Sở Xây dựng trả lời như sau: Ông là kỹ sư xây dựng thì chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế tương ứng với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và được sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề loại công trình đó theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng". Đối với thiết kế cấp thoát nước, thiết kế điện chiếu sáng công cộng như ông hỏi thì chỉ xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực nêu trên khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế mà cá nhân đó đã tham gia thực hiện thiết kế, quy định tại Điểm c, Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD./.

Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên