.: TRANG CHỦ

Điều chỉnh dự án

14/09/2017

Câu hỏi của bạn   Nguyễn Thanh Toàn   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Trong quá trình thực hiện dự án thì có điều chỉnh Nội dung đầu tư và tổng mức đầu tư cụ thể như: Điều chỉnh thông số kỹ thuật Cầu tầu rộng 9m thành cầu tầu rộng 30m. tổng mức 40 tỷ thành 50 tỷ. Hỏi: - Khi điều chỉnh nội dung đầu tư dự án như vậy có phải Lập bản vẽ thiết kế cơ sở hay không? - Trường hợp phải Lập bản vẽ thiết kế cơ sở thì có cho phép triển khai trước Thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 2 bước) theo nội dung thông số được quyết định điều chỉnh, sau đó mới lập lại Bản vẽ thiết kế cơ sở và trình duyệt.

Nội dung trả lời như sau :

Sở Xây dựng trả lời như sau: - Nội dung điều chỉnh dự án theo ông hỏi có điều chỉnh nội dung đầu tư liên quan đến thiết kế cơ sở đã được phê duyệt nên phải lập hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với nội dung điều chỉnh dự án. - Theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, thì thiết kế bước sau phải phù hợp với các nội dung và thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. Do vậy, đối với trường hợp ông hỏi thì phải lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án (bao gồm cả thiết kế cơ sở điều chỉnh), sau đó mới được lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế 02 bước)./.

Phòng Quản lý xây dựng