.: TRANG CHỦ

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

08/09/2017

Câu hỏi của bạn   ĐẶNG HỒNG TÂN   tại hòm thư  sxdpy@phuyen.gov.vn hỏi :

Xin hỏi đợt thi cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 vào ngày 6/9/2017. Vậy sau đợt 3 này khoảng bao lâu thì có tổ chức thi đợt tiếp theo, và vào ngày bao nhiêu. Do tôi làm việc ở xa, không tiện về phú yên xin cấp chứng chỉ, tôi có thể đăng ký xin cấp chứng chỉ ở tỉnh khác được không. Tôi xin cấp chứng chỉ hạng 2 và hạng 3. Trân trọng.

Nội dung trả lời như sau :

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời Ông như sau: 1. Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ. Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa Điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân”. 2. Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định: “Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III: a. Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương; b. Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương”. Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông Đặng Hồng Tân căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Phòng Quản lý xây dựng