18/10/2017
Công văn số 1489/SXD-QLN ngày 096/10/2017 của Sở Xây dựng, về Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương
07/07/2017
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết...
02/10/2017
XIN HỎI? Khảo sát và thiết kế công trình A 1/ Chủ đầu tư chỉ định thầu khoan khảo sát địa chất công trình A cho đơn vị có chức năng khoan địa chất. 2/ Chủ đầu tư chỉ định thầu thiết kế công trình A...
17/10/2017
Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy - XM Sông Gianh - Công ty Sông Gianh
Hội nghị CCVC, người lao động Sở Xây dựng năm 2016

Các hình ảnh khác: