Tầng cao trung bình
(07/06/2018 15:41:50)
Trong quy hoạch khu đất ở có quy định tầng cao trung bình là 2 tầng. Vậy tôi muốn xây dựng nhà ở thì được phép xây dựng tối thiểu...