Hệ số nhân công và máy thi công năm 2019
(21/02/2019 13:20:35)
Hiện tại mức lượng tối thiểu vùng năm 2019. Theo nghị định 157/2018/NĐCP, áp dụng từ ngày 01/01/2019
Vùng III:  3250.000 đồng
Vùng IV: 2.920...