17/08/2017
Hướng dẫn số 1083/HD-SXD ngày 02/8/2017 của Sở Xây dựng, về triển khai thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND Tỉnh "V/v Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ ché đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Tỉnh".
07/07/2017
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết...
17/06/2017
Cho tôi hỏi Giá VLXD hàng tháng của tỉnh Phú Yên chính xác là ngày mấy hàng tháng được công bố trên trang Wesite của Sở XD. cảm ơn
Hội nghị CCVC, người lao động Sở Xây dựng năm 2016

Các hình ảnh khác: