07/07/2017
Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết...
02/11/2017
Hiện nay trên địa bàn có báo giá 02 loại cống BTLT thiết kế theo 02 loại Tiêu chuẩn là 22TCN 18-79 và 22TCN 272-05. Trong đó Tiêu chuẩn 22TCN 18-79 đã được bãi bỏ và thay thế bởi 22TCN 272-05. Khi làm...
Hội nghị CCVC, người lao động Sở Xây dựng năm 2016

Các hình ảnh khác: